Chị Ngọc - Ba Đình

Khách hàng

Dịch vụ tốt, an toàn vệ sinh môi trường. Thái độ làm việc rất tích cực và khẩn trương..

Cảm ơn các bạn.